தமிழர்களின் நிலைமை???

இன்று காலையில் சூரியன் Fm ஊடாக ஒரு கதை கேட்டேன். அந்த கதை தற்போதைய அரசியலுக்கு பொருந்துவதாக அமைந்திருந்தது. அந்த கதையில் மூன்று பாத்திர படைப்புகள் மட்டுமே. கடல்,ஆகாயம்,காகம் அந்த கதையிலே ஆகாயத்தையும் கடலையும் சண்டையை மூட்டி விட்டு காகம் தனது இருப்பிடத்தை தேடிக்கொள்வதுதான் அதனுடைய கதையின் சாராம்சம். இந்தவகையில் கடல் தனது கோவத்தின் ஊடாக தனது அலையை ஓங்கி அடித்தது இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத ஆகாயம் தனது கோவத்தையும் கடல் மீது காட்டியது இடி மின்னல் மழை என ஆகாயம் கடல் மீது கோவத்தை காட்டியது கடலும் விடுவதாக இல்லை கடலும் தனது கோவத்தை பாரிய அலையின் ஊடாக காட்டியது இதன் பிரதிபலனாக ஆங்காங்கே கடலிலே கல் திட்டுகள் உருவாக்கியது இதை பார்த்த காகத்துக்கு பாரிய சந்தோசம் தான் இருப்பதற்கு கல்திட்டுகள் கிடைத்து விட்டாதே என்பதுதான் இதைப்போலவே தற்போதைய தமிழர்களின் நிலைமை ஆனால் இப்போது தமிழர்களுக்குள் சண்டைகளை தொடக்கி விட்டு அதே தமிழ் தலைவர்கள் சந்தோசமா இருகுகிறார்கள்

ஒருவன் சந்தோசமா இருக்க வேண்டும் என்றால் மற்றய இரண்டு பேரை சண்டையில் மூட்டி விட்டாள் போதும் என்பார்கள்

கடலும் ஆகாயமும் ஏன் சண்டை பிடித்தது? ஏன் காகத்துக்கு தரையிலே இடம் இல்லையா? என்று தயவு செய்து கேட்க வேண்டாம் ஏனென்றால் இப்படித்தான் தமிழர்களின் நிலைமை???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s